کلیدمینیاتوری تک پل زیمنس

کلیدمینیاتوری تک پل زیمنس

مینیاتوری تک پل زیمنس تیپ B

کلید مینیاتوری زیمنس

کلید مینیاتوری زیمنس ، محافظت از مصرف کننده های الکتریکی و سیم های حامل جریان ، در مقابل بار یا جریان اضافه Overload و نیز محافظت در مقابل اتصال کوتاه Short circuit را عهده دارند. بدیهی است که هر مصرف کننده ای باید دارای فیوز مناسب زیمنس باشد، زیرا حفاظت یکی از ارکان اصلی می باشد. با برق و صنعت فرا تکنیک (نمایندگی زیمنس) تا پایان تشریح فیوز مینیاتوری همراه باشید.

معرفی کلید مینیاتوری زیمنس

فیوزهای زیمنس در اثر عبور جریان ، گرم می شود و در صورت بیشتر شدن آن از یک مقدار از پیش تعیین شده ، مدار را قطع می کند . فیوزهای زیمنسی که به طور مناسب انتخاب شده است باید پس از قطع شدن ، مدار را به طور کلی قطع کند ، قوس الکتریکی پدید آمده در لحظه قطع را از میان بردارد و سپس مدار را در شرایط باز ، با حضور ولتاژ نامی در پایانه هایش (ترمینال) ، همچنان نگاه دارد ( یعنی در دو سر عضو فیوز ، قوس الکتریکی وجود نداشته باشد ) .فیوز ها انواع مختلفی دارند ، بنابراین کاربرد و نقش هریک از آن ها با دیگری تفاوت دارد . برای اینکه بدانیم هر یک از انواع فیوزها را در چه جایی و در چه شرایطی باید استفاده کنیم ، ابتدا انواع کلی آن را نام می بریم .

انواع کلید مینیاتوری زیمنس :

 1. تندکار
 2. کندکار

# فیوزهای تندکار زیمنس :

فیوز هایی هستند که در مقابل جریان اضافه، حساس می باشند و به سرعت مدار را قطع می کنند .به عبارتی ، این فیوز ها نسبت به تحمل جریان اولیه و بار اضافه سریعا عکس العمل نشان می دهند و در ضمن ، محافظ جریان مغناطیسی مدار نیز می باشند.

حفاظت جریان لوازم الکتریکی از دو جنبه بررسی می شوند :

 • جریان مغناطیسی : جریان ناشی از اتصال کوتاه که با علامت I مشخص می شود .
 • جریان حرارتی : حرارت ناشی از عبور جریان در مصرف کننده های سلفی که از سیم پیچ های موتور تولید می شود .

توضیحات بیشتر کلید مینیاتوری زیمنس: 

بنابراین مواردی مانند : لامپ ها ، باید فیوز مغناطیسی داشته باشند و الکتروموتور های زیمنس ، باید هم محافظ جریان  مغناطیسی و هم محافظ جریان حرارتی داشته باشند . البته امروزه اکثر لوازم حفاظت جریان، هر دو مولفه را دارا می باشند ، ولی هر یک قابلیت مشخصی دارند.

– مورد مصرف : فیوز های تند کار زیمنس برای وسایل الکتریکی که حساسیت دارند و با کمترین اختلال و جریان اضافه صدمه می بینند و می سوزند ، مناسب می باشند.

مانند لامپ ها ، لوازم صوتی و تصویری ، قطعات کنترلی صنعتی مانند PLC  های زیمنس و غیره که باید به محض عبور جریان اضافه ، مدارشان قطع شود وگرنه می سوزند.

کلید مینیاتوری زیمنس  Miniature Circuit Breaker SIEMENS (MCB)

از جمله فیوز های تندکار زیمنس می باشند که در مدارات روشنایی بیشترین کاربرد را دارند و معمولا برای محافظت از مدار لامپ ها و لوازم کم بار و حساس استفاده می شوند ، که از نمایندگی زیمنس قابل تهیه می باشد.

بر روی کلید مینیاتوری زیمنس حروف و اعدادی نوشته شده است مانند C6 که  C تیپ کلید و ۶ جریان نامی به آمپر می باشند.

تیپ های معمول  آن ها عبارتند از : تیپ B ، تیپ  C ، تیپ D ، تیپ K ، تیپ Z

تیپ B  زیمنس  : تیپ روشنایی می باشد که به سرعت در مقابل جریان اضافه ، عکس العمل نشان می دهد . (تحمل جریان مغناطیسی لحظه ای ۳ الی ۵ برابر جریان نامی )

پارت نامبر کلید های مینیاتوری زیمنس تیپ B عبارتند از :

 1. ۵SL6102-6  کلید مینیاتوری تک پل دو آمپر تیپ B زیمنس
 2. ۵SL6103-6 کلید مینیاتوری تک پل سه آمپر تیپ B زیمنس
 3. ۵SL6104-6 کلید مینیاتوری تک پل چهار آمپر تیپ B زیمنس
 4. ۵SL6106-6 کلید مینیاتوری تک پل شش آمپر تیپ B زیمنس
 5. ۵SL6110-6 کلید مینیاتوری تک پل ده آمپر تیپ B زیمنس
 6. ۵SL6116-6 کلید مینیاتوری تک پل شانزده آمپر تیپ B زیمنس
 7. ۵SL6120-6 کلید مینیاتوری تک پل بیست آمپر تیپ B زیمنس
 8. ۵SL6125-6 کلید مینیاتوری تک پل بیست و پنج آمپر تیپ B زیمنس
 9. ۵SL6132-6 کلید مینیاتوری تک پل سی و دو آمپر تیپ B زیمنس
 10. ۵SL6140-6 کلید مینیاتوری تک پل چهل آمپر تیپ B زیمنس
 11. ۵SL6150-6 کلید مینیاتوری تک پل پنجاه آمپر تیپ B زیمنس
 12. ۵SL6163-6 کلید مینیاتوری تک پل شصت و سه آمپر تیپ B زیمنس

تیپ  C زیمنس : تیپ موتوری می باشد و برای موتورهایی که توان کم داشته و جریان راه اندازی بالایی ندارند ، از این تیپ استفاده می شود . ( تحمل جریان لحظه ای ۵ الی۱۰ برابر جریان نامی)

پارت نامبر کلید های مینیاتوری زیمنس تیپ C عبارتند از :

* کلیدهای مینیاتوری تک پل زیمنس

 1. ۵SL6102-7  کلید مینیاتوری تک پل دو آمپر تیپ C زیمنس
 2. ۵SL6103-7 کلید مینیاتوری تک پل سه آمپر تیپ C زیمنس
 3. ۵SL6104-7 کلید مینیاتوری تک پل چهار آمپر تیپ C زیمنس
 4. ۵SL6106-7 کلید مینیاتوری تک پل شش آمپر تیپ C زیمنس
 5. ۵SL6110-7 کلید مینیاتوری تک پل ده آمپر تیپ C زیمنس
 6. ۵SL6116-7 کلید مینیاتوری تک پل شانزده آمپر تیپ C زیمنس
 7. ۵SL6120-7 کلید مینیاتوری تک پل بیست آمپر تیپ C زیمنس
 8. ۵SL6125-7 کلید مینیاتوری تک پل بیست و پنج آمپر تیپ C زیمنس
 9. ۵SL6132-7 کلید مینیاتوری تک پل سی و دو آمپر تیپ C زیمنس
 10. ۵SL6140-7 کلید مینیاتوری تک پل چهل آمپر تیپ C زیمنس
 11. ۵SL6150-7 کلید مینیاتوری تک پل پنجاه آمپر تیپ C زیمنس
 12. ۵SL6163-7 کلید مینیاتوری تک پل شصت و سه آمپر تیپ C زیمنس

* کلیدهای مینیاتوری دو پل زیمنس

 1. ۵SL6202-7  کلید مینیاتوری دو پل دو آمپر تیپ C زیمنس
 2. ۵SL6203-7 کلید مینیاتوری دو پل سه آمپر تیپ C زیمنس
 3. ۵SL6204-7 کلید مینیاتوری دو پل چهار آمپر تیپ C زیمنس
 4. ۵SL6206-7 کلید مینیاتوری دو پل شش آمپر تیپ C زیمنس
 5. ۵SL6210-7 کلید مینیاتوری دو پل ده آمپر تیپ C زیمنس
 6. ۵SL6216-7 کلید مینیاتوری دو پل شانزده آمپر تیپ C زیمنس
 7. ۵SL6220-7 کلید مینیاتوری دو پل بیست آمپر تیپ C زیمنس
 8. ۵SL6225-7 کلید مینیاتوری دو پل بیست و پنج آمپر تیپ C زیمنس
 9. ۵SL6232-7 کلید مینیاتوری دو پل سی و دو آمپر تیپ C زیمنس
 10. ۵SL6240-7 کلید مینیاتوری دو پل چهل آمپر تیپ C زیمنس
 11. ۵SL6250-7 کلید مینیاتوری دو پل پنجاه آمپر تیپ C زیمنس
 12. ۵SL6263-7 کلید مینیاتوری دو پل شصت و سه آمپر تیپ C زیمنس

* کلیدهای مینیاتوری سه پل زیمنس

 1. ۵SL6302-7  کلید مینیاتوری سه پل دو آمپر تیپ C زیمنس
 2. ۵SL6303-7 کلید مینیاتوری سه پل سه آمپر تیپ C زیمنس
 3. ۵SL6304-7 کلید مینیاتوری سه پل چهار آمپر تیپ C زیمنس
 4. ۵SL6306-7 کلید مینیاتوری سه پل شش آمپر تیپ C زیمنس
 5. ۵SL6310-7 کلید مینیاتوری سه پل ده آمپر تیپ C زیمنس
 6. ۵SL6316-7 کلید مینیاتوری سه پل شانزده آمپر تیپ C زیمنس
 7. ۵SL6320-7 کلید مینیاتوری سه پل بیست آمپر تیپ C زیمنس
 8. ۵SL6325-7 کلید مینیاتوری سه پل بیست و پنج آمپر تیپ C زیمنس
 9. ۵SL6332-7 کلید مینیاتوری سه پل سی و دو آمپر تیپ C زیمنس
 10. ۵SL6340-7 کلید مینیاتوری سه پل چهل آمپر تیپ C زیمنس
 11. ۵SL6350-7 کلید مینیاتوری سه پل پنجاه آمپر تیپ C زیمنس
 12. ۵SL6363-7 کلید مینیاتوری سه پل شصت و سه آمپر تیپ C زیمنس

تیپ D زیمنس : از این تیپ برای ترانسفورماتورها و موتورهای با جریان هجومی بالاتر استفاده می شود . کلید ها زمان قطع بالایی دارند که البته کمیاب است .( تحمل جریان مغناطیسی لحظه ای ۱۰ الی ۱۴ برابر جریان نامی )

تیپ K زیمنس : کلید مینیاتوری تیپ K زیمنس برای حفاظت در مدارات قدرت ، ترانسفورماتور و موتورها استفاده می شود. در این نوع از کلیدهای مینیاتوری حد جریان برای قطع در مورد اضافه بار کمتر از سایر کلیدها است و هنگام به وجود آمدن اضافه بار ، مدار را سریعتر قطع می کنند ، ولی در موارد اتصال کوتاه منحنی قطع این نوع کلیدها بین تیپ D و C می باشد .

تیپ Z زیمنس : این نوع از کلیدهای مینیاتوری زیمنس هنگامی که جریان عبوری از جریان نامی بیشتر شود، در یک زمان خاص (که از تمامی تیپ ها کمتر است) طبق منحنی قطع ، فرمان قطع را صادر می کند . حساسیت این نوع از کلید های زیمنس ، هم در مواقع اضافه بار و هم در اتصال کوتاه از تمامی تیپ های دیگر بیشتر بوده و در صورت بروز خطا مدار را سریع تر قطع می کند . بنابراین ، کاربرد این نوع فیوز مینیاتوری در مدارات با حساسیت بالا از جمله در مدارات الکترونیکی می باشد . ( تحمل جریان مغناطیسی لحظه ای ۲ الی ۳ برابر جریان نامی)

زمان قطع این نوع تیپ ها به ترتیب عبارت است از : D K C B Z

جریان نامی (رنج) کلید های مینیاتوری زیمنس برای استفاده به شرح زیر می باشد :

۲,۳,۴,۶,۱۰,۱۶,۲۰,۲۵,۳۲,۴۰,۵۰,۶۳A

 — ساختار داخلی کلید مینیاتوری زیمنس :

ساختار فیوز مینیاتوری

 1. شاسی کلید : وسیله ای برای قرار دادن کلید فیوز های مینیاتوری در حالت قطع و وصل می باشد.
 2. عملگر مکانیزم دستگاه و اهرم مکانیکی
 3. کنتاکت اصلی جریان : کنتاکتی که جریان اصلی از آن عبور می کند .
 4. ترمینال های اتصال
 5. بی متال : رله اضافه بار بکار رفته در کلید فیوزهای مینیاتوری یک بی متال است که در زمان تولید بوسیله یک پیچ ، آمپر دقیق آن تنظیم و توسط کارخانه قفل می شود . این رله ، کار قطع مدار را در برابر اضافه بار بر عهده دارد که در نوع غیر استاندارد مینیاتوری ، این قسمت اصلا وجود ندارد .
 6. فنر ها و اتصالات
 7. مگنت : از یک سیم پیچ و تیغه پهن متصل به انتهای سیم پیچ مگنت ، شیارهای اتصال لولایی و هسته مرکزی تشکیل شده است که در برابر اتصال کوتاه واکنش نشان داده و باعث قطع کلید می شود . در کلید فیوز های استاندارد ، هر جریان نامی مگنت خاص خود را دارد ، در حالی که در انواع غیر استاندارد برای آمپراژهای مختلف از یک نوع مگنت استفاده می شود .
 8. جرقه گیر : آرک یا قوس الکتریکی که از قطع و وصل کلید حاصل می شود ، توسط جرقه گیر دفع می شود .

# فیوز کندکار زیمنس :

این فیوزها ، برای حفاظت مصرف کننده های موتوری با جریان راه اندازی استفاده می شوند . به عبارت دیگر ، این فیوزها طوری طراحی شده اند که می توانند در لحظه استارت موتور ، در یک بازه زمانی تعیین شده ، تا چندین برابر جریان نامی (جریان راه اندازی) مقاومت کنند تا موتور به دور نامی خود برسد . بعد از گذشت این زمان ، فیوز در مقابل جریان اضافه نسبت بهجریان نامی عمل می کند

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *